Bulgarian HyperGeertz български


This file is part of HyperGeertz©WorldCatalogue(HTM)
and contains all publications (= directly published or indirectly noted as public contributions
by Prof. Clifford James Geertz, PhD (1926-2006), made public in Bulgarian language

* HyperGeertz is a protected Hypertext-Trademark (HTM) by Austrian law (UrhRG 1936 idgF 2018, Par. 21 & 24 iVm 40a).


 

All the following informations on Bulgarian translations of works by C. Geertz were compiled by a person with limited ability to speak or read the Bulgarian language. Any help by a native speaker of Bulgarian in correcting or augmenting the informations below is highly welcome !!

Всички сведения за български преводи на произведения на C. Geertz са съставени от лице с ограничени способности да говори или чете български език. Всяка помощ от носител на български език за коригиране или допълване на тази информация е горещо приветствана !!

For a description of the structure and logic of this documentation see the English introduction.

За описание на структурата и логиката на тази документация вижте английското въведение.
 
Go directly to the general/ Отидете директно до генерала HyperGeertz©WorldCatalogue.
 

 

Articles & Book chapters/ Статии и глави от книги

 

90Tbul1
Интерпретация на културите (Interpretatsiya na kulturite/ Interpretation of Cultures), in: Идеи в културологията (Ideas in Cultural Studies, vol. 1), Sofia/ BUL 1990: Св. Климент Охридски (St. Kliment Ohridski), ISBN ?; pp. 526 – 557.

99Tbul1
Здравият разум като културна система
(Zdraviyat razum kato kulturna sistema), in: Иваничка Петрова Георгиева/ Ivanka P. Georgieva (ed.): АВС на етнологията (ABC of Ethnology), vol. 2, София/ Sofia/ BUL 1999: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", ISBN 9540705754;  pp. 485 – 501.

00Tbul1
Интелигентният д
ивак: върху работата на Клод Леви-Строс (Inteligentniyat divak: vŭrkhu rabotata na Klod Levi-Stros), in: Летература (Literatura: Journal of literature), ISSN 1310-6988, vol 23 no. 3 (2000), pp. 3-10.

00Tbul2
Дълбока игра: бележки върху боя с петли на остров Бали (Dŭlboka igra: belezhki za boĭ na petel na ostrov Bali), in: Борис Николов/ Румен Даскалов (Boris Nikolov/ Rumen Daskalov (eds.): В паяжината на смисъла. Текстове по символна антропология (In the web of meaning. Symbolic Anthropology Texts), София/ Sofia/ BUL 2000: ЛИК, ISBN 9546073547; pp. 133-176.

00Tbul3
От гледната точка на местния човек: за природата на атропологическото разбиране (Ot glednata tochka na mestniya chovek: za prirodata na atropologicheskoto razbirane), in: Борис Николов/ Румен Даскалов (Boris Nikolov/ Rumen Daskalov (eds.): В паяжината на смисъла. Текстове по символна антропология (In the web of meaning. Symbolic Anthropology Texts), София/ Sofia/ BUL 2000: ЛИК, ISBN 9546073547; pp. 177-193.

10Tbul1
Смесените жанрове: преобразуванията на социалната мисъл (Smesenite zhanrove: preobrazuvaniyata na sotsialnata misŭl), in: Nota Bene (Sofia/BUL: NotaBene-bg.org), ISSN 1313-7859, no. 17 (2010), online.

 

Interviews, Oral & Audiovisual presentations/ Интервюта, устни и аудиовизуални презентации

 

18Tbul1
Интервю с Клифърд Гиърц (Intervyu s Klifŭrd Giŭrts/ Interview with Clifford Geertz), in: Софийски университет (University of Sofia/BUL), Факултетът по славянски филологии (Faculty for Slawian philology) 2018, online only.