AZ UTOLSÓ HUMANISTA *

 

(review on: E. H. Gombrich: A Preference for the Primitive. Episodes in the History of Western Taste and Art. Phaidon, 324 old.)

 

(reviewed by Clifford Geertz)

 

 

Amikor Ernst Gombrich, korunk legünnepeltebb művészettörténésze tavaly kilencvenkét éves korában meghalt, úgy tűnt, mintha nem csupán egy egyéni életpálya, hanem a gondolkodás és az érzékenység egy egész szellemi mozgalma is véget ért volna. Utolsó tagja volt egy nagy közép- európai bölcsész nemzedéknek, amely annak az álomnak a valóra váltására törekedett, amelyet elôször Jacob Burckhardt fogalmazott meg az 1860-as években: a Kulturwissenschaft legyen a nyugati magas kultúra átfogó, "tudományos" vizsgálata, ami meg is védheti azt a modern barbárság rettenetes leegyszerűsítôitôl. Többségében Németországból és Ausztriából a harmincas évek végén, a negyvenes évek elején Nagy-Britanniába, illetve az Egyesült Államokba menekült tudósok – Ernst Robert Curtius, Erich Auerbach és Leo Spitzer az irodalomtörténetben, Ernst Cassirer, Karl Popper és Paul Oskar Kristeller a filozófiában, Erwin Panofsky és vele együtt Gombrich is a művészettörténetben – tekintélyes, szinoptikus, magabiztos és döbbenetes műveltségen alapuló művek sorát tették le az asztalra. A fasiszta katasztrófa után vissza akarták hódítani az európai tudományosság örökségét, hogy újra meggyökereztessék a háború utáni – az ô szemükben – sekélyes és cél nélküli világban. Curtius, aki nem hagyta el Bonnt, hanem a borzalmak közepette csendben írta tovább a középkori latin irodalomról 1928-ban megkezdett és 1948-ban befejezett, monumentális és hajthatatlan művét, az elôszóban ezt úgy fogalmazta meg, hogy az mindnyájuk jelmondata lehetett volna: "Ez a könyv nem éri be a tudományos célokkal, a nyugati civilizáció fenntartásáért érzett aggodalomról is tanúskodik."1

 

Abban, hogy Gombrich is részt vett a kulturális helyreállítás eme rendkívüli vállalkozásában, döntô szerepet játszott egy különös, besorolhatatlan könyvtár és kutatóközpont, mely a harmincas években Hamburgból teljes egészében átköltözött Londonba: a Warburg Intézet. Alapítója a Warburg bankárcsaládból származó, napjainkra már csaknem mitikus alak, Aby Warburg volt, Burckhardt követôje, kényszeres bibliofil, aki hol "történeti lélektannak" vagy "stíluslélektannak" nevezte kutatásait, hol pedig a "kultúra tudományáról" és "az antikvitás továbbélésérôl" beszélt. Az intézet a német anyanyelvű bölcsészek sokaságának lett otthona, akik megszakított pályájukat angolszász környezetben próbálták folytatni vagy újrakezdeni: voltak köztük filológusok, régészek, ikonológusok, az epigrafika és a stilisztika művelôi, etnológusok, pszichoanalitikusok, mitográfusok, levéltárosok, tudomány-, művészet-, vallás- és filozófiatörténészek csakúgy, mint szövegértelmezôk és retorikusok. Gombrich, aki huszonhat évesen, az Anschlusst egy lépéssel megelôzve hagyta el Bécset, Warburg írásos hagyatékának gondozójaként lett az intézet munkatársa 1936-ban. Élete végéig kitartott mellette, hosszú ideig az intézet igazgatója is volt. "Egészen új környezetben találtam magamat – vallotta ötven évvel késôbb egy kötetlen beszélgetés során, felidézve a hirtelen váltást, a megállapodott és a diszciplínahatárokat ôrzô egyetemi rendszerbôl átkerülve az ezoterikus témákat (a Mediciek műpártolása, a neoplatonizmus továbbélése, Vasari-kutatás, asztrológia stb.) kutatók forgatagába, ami a Warburg Intézetet jellemezte. – Senki sem tudta igazán, mit is csinálunk és miért... Nem művészettörténeti intézet, soha nem is volt."2

 

Minthogy "a Warburg" nem művészettörténeti intézet volt, ez óhatatlanul óhatatlanul azzal is járt, hogy a meglehetôsen hagyományos képzettségű, különösen az ornamentika tipológiájában jártas Gombrichnak is át kellett alakulnia valami mássá, vagy valami mássá is, nem lehetett csak művészettörténész. Saját bevallása szerint különösebben nem érdekelte sem műértés és az ikonográfia, sem műkritika vagy az esztétika; továbbá mélységesen ellenezte az akkoriban többnyire marxizáló művészetszociológiát és mindennemű hegeliánus mormogást holmi "világnézetrôl", "korszellemrôl" vagy "az abszolút szellem kiteljesedésérôl". És indulatosan szakított "azon emberek bűvös körével, akik azt kérdezgetik: »Ugye tudja, hogy ez a kép három hét múlva aukcióra kerül a Christie’s-nél? Ön szerint mennyiért fog elkelni?« Mindezek helyett egymaga vágott bele annak kidolgozásába, amit a "művészi ábrázolás magyarázó tudományának" nevezett:

 

"A magam területét azzal jelöltem ki, hogy engem nemcsak az a művészettörténet érdekel, amit [rendszerint] tanítanak, hanem valami más is. A különbség abban van, hogy én magyarázatokat keresek. A magyarázatok a természettudományok világába tartoznak: hogyan magyarázzunk megegy eseményt? Úgy gondoltam, hogy érdemes volna az ábrázolás fejlôdésének bizonyos aspektusait […], amelyeket A művészet történeté ben »a látás és a tudás« hagyományos összefüggésében tárgyaltam, kortárs pszichológia összefüggésében vizsgálni. […] Ezt a témát a magyarázat érdekében választottam […] Ez azt is jelentette, hogy sohasem lett belôlem igazi művészettörténész. […] Mindig is a magyarázat általánosabb típusai érdekeltek, amelyek bizonyos rokonságot teremtenek a természettudományokkal. A tudomány magyarázatot keres. A történetírás feljegyzi az egyes eseményeket, a tudomány viszont magyarázatukat igyekszik megadni, amikor egy általános szabályszerűségre vonatkoztatja ôket.3

Gombrich e programba merészen, hirtelen és váratlanul vágott bele 1956-ban, amikor ô tartotta a rangos Mellon Képzôművészeti Elôadásokat a washingtoni National Galleryben A látható világ és a művészet nyelve általános címmel. Itt fejtette ki – a képzôművészetek mimetikus felfogásával szemben – az azóta széles körben "konstruktivistaként" ismert megközelítés elveit.4 Határozottan kijelentette: "Egyetlen művész sem tudja »azt festeni, amit lát«." Csak annyit tehet, de ezt meg is teszi, hogy kiaknázza a képalkotáshoz, az érzéki illúzióteremtéshez az adott helyen vagy az adott idôben rendelkezésre álló eszközöket." "A világ sohasem látszik egészen olyannak, mint egy kép, egy kép viszont látszhat olyannak, mint a világ."

 

A fordított mimézisnek ez a tétele (Oscar Wilde mondotta: "Mindaddig nem volt köd Londonban, míg Whistler meg nem festette") azonban sokkal összetettebb és sokrétűbb eredmény, mint amilyennek elsô pillantásra tűnhet. A művészet története Gombrich elbeszélésében nem a korszakok és mesterművek diadalmenete, nem a szellem haladása, hanem a technikai találmányok és lélektani felfedezések hosszú, nem eltervezett sora. A találmányok közé tartozik a perspektíva, az impasto vagy a rövidülés; a felfedezések közé a Gestalt- észlelés, a nagyságkonstancia és a szín terjeszkedô hatása – csupa konkrét és távolról sem nyilvánvaló dolog, amire nem volt könnyű rájönni. A történelem elôtti idôk vadászainak a barlang falára karcolt bölényétôl s az egymást metszô körökbôl álló, íves farkú és háromszög fülű macskagyermekrajzától Constable Wivenhoe Parkjának "természetfilozófiai kísérletként" megfestett felhôin, szivárványán és árnyas mezôin át van Goghig, aki a lila falak, a vörös padló és a zöld ajtók ütköztetésével festette meg az Éjszakai kávéházat, azt a helyet, "amibe bele lehet ôrülni" ("a színeknek kell vinniük az egészet" – írta Theónak), mind annak az illuzionisztikus festészetnek a fejlôdéséhez tartozik, amelyért Gombrich rajong. Lényegében mindig elôször alkotják meg a képet, és csak ezután igazítják hozzá a kifejezés szándékához. Elôször ki kell találni egy nyelvet, csak aztán lehet vele mondani… sugallani… vitatni… megmutatni valamit. "A megalkotás – mondja Gombrich utóbb híressé vált jelmondata – megelôzi a hozzáillesztést."

 

Ezen alapvetô elgondolás birtokában szinte minden egyéb is a helyére kerül. A stílusok, normák és képzôművészeti ízléskánonok egymásutánja a próba–szerencse, a sémával való kísérletezést követô javítások folyamatában bontakozik ki mintegy képi problémamegoldásként nagyjából úgy, ahogyan Gombrich barátja és mentora, Karl Popper filozófus a természettudományos kutatást írta le.5 A művészet a művészetre épít; az ártatlan szem célba vesz és pallérozódik, fokozatosan feltárul látszatok hatalma; az ábrázolás nyelve – "kriptogrammok a vásznon" kifejezés amúgy meglepô módon Churchilltôl ered) – módosul és kiterjed. A háromdimenziós test szabad elfordulása a görög falfestmény síkjában "a tér meghódítása" (aminek jelentôsége Gombrich szerint a repülés feltalálásáéhoz fogható), a puha fókuszú emberi látás kivetítése Rembrandt képein, Dürer kísérletezése negatív alakzatokkal vagy Escheré lehetetlen formákkal, a szinesztétikus színeffektusok impresszionista vizsgálata és a tér megszakításának kubista kutatása – mind-mind grafikai ábrázolási képességünk kumulatív, bár irány nélküli növekedésének egyegy epizódja. Ebben is a természettudományokhoz, sôt általában a civilizációs haladáshoz hasonlít: alkalmazkodó, ingatag, könnyen megszakadó és könnyen eltérülô tántorgás elôre világ változatosabb felfogása és számunkra tartogatott lehetôségei felé.

 

Van azonban egy nyugtalanító és nehezen megmagyarázható bökkenô a megalkotásnak és hozzáigazításnak, a művészeti készség folytonos evolúciójának ebben az épületes történetében: az ízlés váltakozása nemritkán épp az ellenkezô irányba tart, amikor a nyerseség, az esetlenség, az ízetlen, az édeskés, a brutális, a dekadens, a csábos, a naiv, a regresszív, a befejezetlen, az egyszerű, az erôszakos, az egzotikus, a közönséges és az idétlen – egy Gombrich számára súlyos, a jelentések sokaságát hordozó szóval – a "primitív" vonzza. Primitív mindaz, ami "szembefordul az uralkodó áramlattal [a művészeti törekvések terén]"; "viszolygás pontosan attól a tökélytôl, amire, mint mondani szokás, a művészet törekszik". Az archaikus, a törzsi, a népi, a kommersz, Fra Angelico, a dór oszlopfô, az art officiel, a Guernica, a giccs, a limonádé, a japanizmus, a dada, a graffiti, a képregény, a repülôtéri művészet, a joruba álarcok, a bálványszobrok a Kikládokról, a görög terrakották – szerinte ezek mind valamiképp a primitív jegyét viselik. Nemkülönben az attikai ékesszólás, Constantinus diadalíve, a gyerekek és az ôrültek festményei és az olyasfajta álnaivok, mint Klee, Dubuffet, Gauguin vagy Thurber. Cicero, aki talán elsôként vette észre és vonta kérdôre a mesterkéletlenség divatját, azt mondotta, hogy akkor is értékelhetjük Thuküdidész nyers stílusát, ha nem kívánunk úgy írni, mint ô: "Hát miféle fonák ízlés szorult az emberekbe, hogy, noha megízlelték már a gabonát, még mindig makkon élnek?" (A szónok 9. Kárpáty Csilla ford.)

 

Márpedig szemmel láthatólag ez a helyzet. Gombrichot aggasztja is, hogy az emberek – alkotók és befogadók, sôt még a gyanakvással övezett gyűjtôk és műértôk is –, ha választhatnak, akkor gyakran, túlságosan is gyakran a fejletlenebb, kevésbé kifinomult és szabályos, a tökéletlenebb mellett döntenek; hogy a "primitíveket" nem pusztán érdekesnek tartják, de kifejezetten és tevôlegesen elônyben részesítik. Ez az aggodalom mintegy konkrét tárgy nélküli, diffúz szorongásként gyakorlatilag egész munkásságát áthatja, elvonulni nem akaró és egyre sötétedô felhôként borul föléje. 1953-ban a Brit Pszichoanalitikus Társaságban tartott elôadása "a kubista játszmát" úgy jellemezte, mint "a nagy törés-zúzást", "a lepottyant Humpty-Dumpty ábrázolásának művészetét", amelyben a művész "regresszív formákba önti mindazt az agressziót és durvaságot, ami felgyülemlett benne". 1970-ben "A primitivizmus és művészeti értéke" tárgyban folytatott rádióbeszélgetés (BBC) során pedig kijelentette, hogy Roy Lichtenstein, a pop art képviselôje "olyan erôtér csapdájába került, amelybôl nem volt más kiút, mint a bárdolatlan tömegek által kedvelt [elnagyolt és leegyszerűsített] képvilág elfogadása".

 

1979-ben A haladás eszméi és hatásuk a művészetre címmel a Cooper Union Elôadások keretében mint a "változás esztelen kultuszának hegeliánus alvajáróit" mutatta be Courbet-t, Delacroix-t, Gęrome-ot és Manet-t – nagy vonalakban a "korai modernizmust". Mindvégig újra meg újra ígéretet tett, hogy következetes, rendszeres és szándéka szerint végérvényes műben fogja feldolgozni A primitivizmus választása témáját. Úgy tűnik, közvetlenül a halála elôtt készült el vele – legalábbis ezt sejteti ennek az óriáskönyvnek a szaggatott és összevissza formája, mely úgy van megszerkesztve, mint valami album vagy lexikon, és a "művészeten" messze túl kalandoz a filozófia, a retorika és az eszmetörténet területén is. Bajos eldönteni, valóban kész van-e ez a most már halála után kiadott mű, mely valahol a megkönnyebbülés és a rezignáció között lebegve foglalja össze egy élet munkáját:

 

"Ennélfogva az, amit az olvasók most a kezükben tartanak, nem más, mint korábbi műveim mondandójának ismételt összefoglalása, egyszersmind kísérlet arra, hogy a további fejezetek során megindokoljam, miért Cicerót választottam kiindulópontul. Látni fogják, hogy a téma több mint negyven éven keresztül foglalkoztatott, s ebben az idôszakban mások is szemügyre vették a primitivizmus problémáját. Csak abban reménykedhetem, hogy e versenyben is van még mit mondanom." A probléma persze inkább az, hogy talán túl sok is a mondandó. Mielôtt belebonyolódna oly tágan meghatározott tárgyába, elôször is tisztáznia kell, miféle formákat ölthet a "primitivizmus" – vagyis mindaz, ami más, mint a "régi mesterek", mint Raffaello és Michelangelo, Dürer és Rembrandt, Velázquez és Constable, vagy az Avignoni kisasszonyokat megelôzôen Picasso. A primitív kategóriájába kategóriájába egyaránt beleférnek Bouguereau és Bonnencontre mutatós és édeskés, félig pornográf művei, Raffaello és Botticelli "törökmézes" travesztiái, David vagy Cato szigorú, hangsúlyosan férfias egyszerűsége, Mondrian vagy a delphi Apollók, nem is szólva a preraffaelitákról, a lourdes-i Madonnáról, Saul Steinbergrôl és egy olmék fejrôl. Egy ilyen lista nyilván felveti a hasonlóságok és különbségek komoly kérdését, hogy végül is mi köt össze ilyen eredeti művészeket és műveket. A könyv zaklatott és kétértelmű zárófejezetében maga a szerzô is felteszi a kérdést: "Primitív... primitív – de milyen értelemben?"

 

Ismét pszichológiai értelmezést választ: a "primitivizmus" magatartás, gondolkodásmód, hajlam, vonzalom – valami belsô. Nem, vagy legalábbis elsôdlegesen semmiképpen sem művészi vagy egyéb szándék dolga. Sem Thuküdidész, sem Fra Angelico, sem az olmék kôfaragó vagy a delphoi szobrok ismeretlen mestere nem tartotta magát primitívnek. Mások tekintették ôket annak – késôbb és máshol –, és dicsérték vagy becsmérelték ôket olyan indokokkal, melyek feltárásra és magyarázatra szorulnak. S ez egyáltalán nem egyszerűen a művészi ügyességnek, kifinomultságnak és a kidolgozottságnak (avagy hiányuknak) a kérdése. Se David, se az Avignoni kisasszonyok utáni Picasso, se Steinberg ("nincs még egy mai művész, aki... nála többet tudna arról, mi az ábrázolás"), se Manet nem mondható idétlennek, tudatlannak vagy ügyetlennek. Azzal fordulnak szembe, amit elfogadottnak, üresnek, bátortalannak, ünnepélyesnek, tetszelgônek – a stílus kopott hívságainak – tartanak. Ez, mint mondani szoktuk, ízlés dolga: a makk választása, noha gabona is van.

 

Akár vitatható az "ízlés", akár nem, Gombrich éppoly kevéssé relativista, mint Cicero, mert azt gondolja, igenis vitatható. Szerinte merô blöff vagy provokáció sok minden, ami manapság "művészetként" áll elôttünk (Duchamp piszoárja, a merde d’artiste címmel kiállított ürülékkonzerv, az elmebetegek bizarr munkái). Akinek Disney elefántja jobban tetszik Rembrandténál, a bourges-i üvegablakok a chartres-iaknál (ami hasonló jellegű különbség), az egyszerűen téved. De, szemben az alkotás és hozzáigazítás során alakuló művészi technika és kifejezôerô evolúciójával, legyen szó az ôsember rajzáról vagy a megvilágításról Caravaggio képein, az ízlés lényegénél fogva és megkerülhetetlenül szubjektív jelenség: személyes, emocionális, morálisan ítélkezô és éppoly változékony, mint a hangulat vagy a politikai vélemény. Az elmében lakozik, nem a tárgyban. Része "a nézô hozzájárulásának": "Amit »a primitív választásának« nevezek, azt a modern piackutatás terminológiájával valószínűleg a fogyasztói választáshoz sorolnák. A művészet fogyasztója, a műbarát elônyben részesíti az egyik stílust vagy művészeti formát a többivel szemben. Itáliai útján az úgynevezett primitíveket keresi fel, és elfordul a késôbbi korok alkotásaitól."

 

Mégis, mi magyarázza "a primitív választásának" lehetséges irányait, például a hieratikus, az egzotikus, a naiv, a vad, a népi vissza-visszatérô divatját? Tudva, hogy Raffaello, "a festôk fejedelme" mire volt képes modellálásban, csoport- és színkompozícióban, miért tért vissza a viktoriánus ízlés Fra Angelico síkszerű és testetlen világához? Hogyan jöhetett létre Brancusi minimalista, tömbbe zárt Csókja mesterének, Rodinnek azonos című, bonyolult és teátrális kompozíciója után? Hogy jöhet Ingres után Manet? És Manet után Picasso? És Picasso után Pollock? Vajon a giccset és a képregényt felmagasztosító Lichtensteinnel elérkeztünk a végpontra, vagy még ennél is több vár ránk?

 

A "kortárs", "absztrakt", "modern", vagy manapság (bár nem használja a szót) "posztmodern" esetek nyomasztják Gombrichot igazán, s fokozzák aggodalmát, hogy miféle hatást gyakorol a "primitivizmus" a "civilizációra". A lomha léptekkel elôrehaladó, hosszú történet Platónnak, Arisztotelésznek és a többi antik szerzônek a mesterségekhez kötôdô mimézis-elvétôl a középkor "merev" ábrázolásain és a manierista torzításokon át a napóleoni pózokig és a romantikus szentimentalizmusig (a neogótikának egy, Vicónak két, a francia forradalomnak fél oldalt szentel) puszta elôjátéka annak, ami már a Kultur jövôjét és a Wissenschaft haladását egyaránt súlyosan fenyegeti: "az az ízlésváltozás, amely csúcspontját az én életemben érte el […], a XX. század primitivizmusának [reakciója] az önuralom fegyelmére, amit a civilizáció megkövetel." A múlt századig – az ô századáig – a "regresszió csábítását", a készség és technika szándékos mellôzését kellôképp kordában tartották, sôt alkalmanként korlátozott, de kétségtelenül termékeny módon éltek is vele a szatíra vagy a karikatúra területén. Azóta viszont már közel járunk ahhoz, hogy a mindeddig elfojtottak tömegesen visszatérve, átvegyék az uralmat a művészet egésze felett:

 

"»Szabadulj meg az ügyességedtôl, mindattól, amit valaha tanultál « [...] Hogarth és Baudelaire üzenetét kétségkívül meghallotta a XX. század, és senki sem értette jobban, mint Pablo Picasso, akinek életműve […] e tekintetben paradigmatikus […] Egy gyermekrajz-kiállításon így szólt társaihoz: »Gyerekkoromban úgy rajzoltam, mint Raffaello. Azóta csak azon igyekszem, hogy úgy rajzoljak, mint ezek a gyerekek.« […] Remélem, nem belemagyarázás, ha azt mondom, hogy Picasso megpróbált visszatérni az elemi primitív adottságokhoz [itt a Guernicaátdöfött lováról ír, mint "amit akár egy napilap rajzolója is megcsinálhatott volna"], mert tolakodónak érezte a saját művészi ügyességét." Valójában Picasso a próbakô: leolvasható róla minden jegy, minden újabb lépés. Nagy festô (a modernek közül az egyetlen, talán van Gogh kivételével, akit Gombrich – hasonló fenntartásokkal – még hajlandó befogadni eme szűkre szabott kategóriába): "Az elsô világháborút megelôzô zaklatott években elhajította mindazt a szakmai ügyességet és kifinomultságot, ami úgynevezett kék korszaka mesterműveit áthatotta", hogy magát az avantgárd kísérletek ideges rendbontásának átadva, az egész kort magával rántsa. A lehetô legnagyobb következetességgel emelte át a nyugati magas művészetbe a szó szerint értett "primitívet", a törzsi maszkokat és a törzsi bálványszobrokat. Szó sincs arról, hogy – mint William Rubin fejtegette a híres Primitivizmus a huszadik századi művészetben című, 1984-es kiállítás katalógusában melynek megrendezése Rubin jutalomjátéka volt a New York-i Museum of Modern Artban) – "Picasso »fogalmiságra« törekedett volna, amikor [az Avignoni kisasszonyokon] az egyik prostituált arcát egy törzsi maszk mintájára alakította át". Amit Rubin puszta "eltolódásnak" vél, jóllehet alapvetônek, az Gombrich szemében "nem egy evolúció, hanem egy radikális lázadás eredménye: mélyreható forradalom, mely arra rendeltetett, hogy megváltoztassa azt a mentális beállítódást, amelybôl a művészetet észlelték". A fokozatos változások hosszú története végül minôségi változáshoz vezetett: "A »primitív« eszméje a művészetben avagy a civilizációban azóta egyre problematikusabb a [XX.] század számára, mivel elveszítettük a saját kultúránk felsôbbrendűségébe vetett hitünket."

 

S itt végre elérkeztünk a dolog velejéhez. A "primitív választása" nem visszatérés a korábbi, egyszerűbb "mentalitásformákhoz". Akárcsak Franz Boas amerikai antropológus 1907-ben megjelent klasszikus műve, A primitív művészet (Primitive Art) óta a törzsi művészet szinte mindegyik komoly kutatója, Gombrich sem látja értelmét azoknak a próbálkozásoknak, amelyek a különféle alapokon létrejött kulturális megnyilvánulásokat egy elôrehaladó sorba rendezik, vagy azoknak az elképzeléseknek, amelyek abból indulnak ki, hogy a törzsi népek gyökeresen másként gondolkoznak, látnak és éreznek, mint mi. A "primitív" sem nem kezdetleges fok az egyetemes történelemben, sem nem gyermeki fok az egyén fejlôdésében. Nincs analógia a gyermeki, az ôrült, a törzsi és aközött, "amit »modern« művészetnek" nevezünk. Teljességgel különbözô mentalitásokat képviselnek, és a modern művészet – bármennyit merítsen is belôlük ihletet és eszközöket keresve – másképpen "primitív": "A primitív képmások készítôit nem szabad az emberi faj primitív fajtáihoz tartozóként jellemeznünk […De] ha egy képet »primitív-nek« mondunk, azzal mindaddig nincs semmi baj, amíg magát a művészt nem mondjuk annak."

 

A nyugati civilizáción belül, amely Gombrichnak – akárcsak a többi "warburgosnak" – a féltô gond, szeretet és aggódás igazi tárgya, a "primitivizmus" a civilizáció autoimmun reakciója saját vívmányaira. Erre vezethetô vissza A primitív választásának megannyi bizonytalanul lekicsinylô fordulata: "a regresszió csábítása", "az önuralom fegyelme, amit a civilizáció megkövetel", "tolakodó ügyesség", "a saját kultúránk felsôbbrendűségébe vetett hitünk elvesztése", "tudatos lemondás a technikáról", "a kifinomultság félrehajítása" vagy "a viszolygás a tökélytôl, amire, mint mondani szokás, a művészet törekszik". Történelmünk során mindenütt elôfordult – és a modern idôkben már a kritikus pontig fokozódik – egyfajta természetes visszavonulás a technikai haladástól, a kidolgozottságtól, a kifinomultságtól, a kiegyensúlyozottságtól és a formai eleganciától, hogy átadja magát mindannak, ami egyszerű és sematikus.

 

Akárcsak a fizikai térben, a képalkotásban is érvényesül "a gravitáció törvénye" – mondja Gombrich –, ami ellene szegül a dolgok aktív mozgásának. "A gravitációs vonzás hatása", az összetett visszavezetése az egyszerűre a modern művészetben ugyanúgy, mint az antik vagy középkori művészetben "sosem hagyható számításon kívül":

 

"Tekintettel arra, hogy igen kevés érvényesnek mondható pszichológiai törvény van, ez [a nehézkedés törvénye a képalkotásban] érdeklôdésre tarthat számot. Hát nem ez igazolja, miért beszélhetünk az olyan képek strukturális vonásairól, amelyeket jogunk van »primitívnek« leírni?"

 

Hogy negyvenévnyi munka és gondolkodás e témán és a zavar okainak eltökélt, kifogástalanul tudós vizsgálata vizsgálata végül ennyire gyönge, semmire se jó következtetésre jusson egy "házi készítésű" pszichológiából merített, a paródia határát súroló "törvény" formájában (az ópiumtól elalszunk, mert altató ereje van, a vállalkozó kedv az agresszív ösztönbôl fakad stb.), az persze nagyon szomorú. Az ember úgy érzi, csúnyán rászedték ezzel a morális ítéletre alapozott, szegényes szcientizmussal. De tanulságos is. Ha manapság a civilizáció és a barbárság éles ellentétbe állítása ismét szájról szájra jár a kulturális és politikai vitákban, ha a legkülönbözôbb közszereplôk próbálják tudomásunkra hozni, mi alkotja e kettô határát, és az hol húzódik, akkor jó, ha észben tartjuk, mennyire kétséges is ez az egész Ariel–Kalibán-eljárás. Bármi legyen is a "primitivizmus", semmiképp se fedezzük fel benne saját félelmeink képét.

 

 

CLIFFORD GEERTZ

Fordította: Széphelyi F. György

 

____________

 

    Clifford Geertz: The Last Humanist. The New York Review of Books, 2002. szeptember 26., 6–10. old.

1     Ernst Robert Curtius: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter (1948), angolul: European Literature in the Latin Middle Ages. Routledge and Kegan Paul, London, 1953. A többi szerzôtôl lásd többek között: Erich Auerbach: Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur. A. Francke AG Verlag, Bern, 1946. Magyarul: ford. Kardos P., Gondolat, Bp., 1985. Leo Spitzer: Linguistics and Literary History: Essays in Stylistics. Princeton University Press 1948., Ernst Cassirer: Essay on Man: An Introduction to the Philosophy of Human Culture. Yale University Press, 1944. Karl Popper: The Open Society and Its Enemies. Routledge, 1945. Magyarul: ford. Szári P., Balassi, Bp., é. n. (2001), Paul O. Kristeller: Renaissance Concepts of Man. Harper and Row, 1972. Erwin Panofsky: Meaning in the Visual Arts. Doubleday 1955. Az utóbbi kötet tanulmányainak nagy része magyarul: A jelentés a vizuális művészetekben. Szerk. Beke L., ford. Tellér Gy. Gondolat, Bp., 1984. – Jacob Burckhardt: Die Cultur der Renaissance in Italien. Leipzig, 1860. Magyarul elôször Bánóczi József fordításában, Bp., 1867.

2     H. Gombrich: An Autobiographical Sketch, in Richard Woodfield (ed.): The Essential Gombrich. Phaidon, 1966. 21–36. old. Warburgról és követôirôl általánosságban l. Felix Gilbert: From Art History to the History of Civilization: Aby Warburg. In: History: Choice and Commitment. Belknap Press/Harvard University Press, 1977. 423–439. old., mely eredetileg Gombrich Warburg-monográfiájának ( Aby Warburg: An Intellectual Biography. Warburg Institute, London, 1970) recenziójaként íródott. Warburg 1929-ben halt meg. (Warburg magyarul: Pogány-antik jóslás Luther korából. Ford. Adamik L., Radnóti S. elôtanulmányával. Helikon, h. n., é. n. (Bp., 1986); Mnémosyné. Aby M. Warburg válogatott tanulmányai. Szerk. Széphelyi F. Gy., ford. Adamik L., Hajnóczy G., Széphelyi F. Gy. Balassi –Magyar Képzôművészeti Fôiskola, Bp., 1995.)

3     An Autobiographical Sketch ., 33–34. old., kurziválás az eredetiben. "Nem nézem le [ezeket] az embereket. [...] Legjobb barátaim között is vannak műértôk." Közvetlenül a háború után a szükség kényszerének engedelmeskedve néhány hét alatt írta meg (vagy inkább diktálta le) megrendelésre azóta is legnépszerűbb művét, A művészet történetét ( The Story of Art. Phaidon, 1950). Több mint negyven kiadást ért meg, és húsz nyelvre fordították le. [Magyar kiadása: Gondolat, Bp., 1974.] Ez kissé zavarta is (" Warburg Intézetben senkit sem érdekelt ez a könyv, nem hiszem, hogy közülük bárki olvasta volna"), késôbbi műveiben ritkán utalt rá, s akkor is csak közvetve. Meg kell mondanunk, a festményekrôl és kiállításokról írott könyvei és cikkei arról tanúskodnak, hogy mester volt a művészettörténetnek pontosan azon a területein, amelyekrôl azt állította, kívül esnek fô érdeklôdési körén.

4     Az elôadások átdolgozott és kibôvített szövege az Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation. Princeton University Press, 1960. [Magyarul: Művészet és illúzió. A képi ábrázolás pszichológiája. Ford. Szabó Árpád. Gondolat, Bp., 1972.]

5     Poppertôl, akinek megközelítésmódját rendszerint "kritikai realizmusnak" vagy "evolúciós episztemológiának" nevezik, lásd Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge.Basic Books, 1962.

 

 


Az utolsó humanista, in: BUKSZ. Budapesti Könyvszemle (Budapest/HUN: Budapesti Könyvszemle BUKSZ), vol. 14 no. 4 (2002), pp. 400-404.


 

online source: http://buksz.c3.hu/0204/09mi_a_palya.pdf

 


Using this text is also subject to the general HyperGeertz-Copyright-regulations based on Austrian copyright-law (2001), which - in short - allow a personal, nonprofit & educational (all must apply) use of material stored in data bases, including a restricted redistribution of such material, if this is also for nonprofit purposes and restricted to the scientific community (both must apply), and if full and accurate attribution to the author, original source and date of publication, web location(s) or originating list(s) is given ("fair-use-restriction"). Any other use transgressing this restriction is subject to a direct agreement between a subsequent user and the holder of the original copyright(s) as indicated by the source(s). HyperGeertz@WorldCatalogue cannot be held responsible for any neglection of these regulations and will impose such a responsibility on any unlawful user.

Each copy of any part of a  transmission of a HyperGeertz-Text must therefore contain this same copyright notice as it appears on the screen or printed page of such transmission, including any specific copyright notice as  indicated above by the original copyright holder and/ or the previous online source(s).